کتاب « شبکه اسلام گرایان در آسیای مرکزی- افغانستان- پاکستان اثر الیورروا و مریم ابوذهب که توسط اقای سید مهدی منادی ترجمه گردیده است…

افغانستان پس از ۲۰۱۴

کتاب « افغانستان پس از ۲۰۱۴» به کوشش آقای دکتور میرویس بلخی در ۲۵۰ صفحه در سال…

دیپلوماسی و مطالعات بین المللی

فصلنامه « دیپلوماسی و مطالعات بین المللی» که بنا به مسولیتی که مرکز تحقیقات موسسه تحصیلات عالی افغانستان برای خود می بیند به صورت مداوم و در هر فصل چاپ می شود…

درآمدی بر قدرت ملی افغانستان

دین و مقوله انتحار